• Wpisów: 13
  • Średnio co: 158 dni
  • Ostatni wpis: 6 lat temu, 19:04
  • Licznik odwiedzin: 3 525 / 2218 dni
 
czarneskrzydla
 
Chciałam upa­dać w Two­je ra­miona,
gdy się pot­knęłam
Chciałam, byś pop­ra­wiał mi hu­mor
samą swoją obec­nością
Chciałam, byś był zaw­sze blis­ko,
żebym czuła się bez­pie­cznie
Chciałam, byś był przy mnie
kiedy za­sypiam
Chciałam zacząć no­wy, uda­ny dzień
budząc się obok Ciebie
Chciałam, byś był moim środ­kiem prze­ciwbólo­wym,
nieza­wod­nym
Chciałam, byś trzy­mał mnie za rękę,
bym wie­działa, że jes­teś
Chciałam, byś był moim psycho­logiem,
sku­tecznym na prob­le­my
Chciałam, byś był moim przy­jacielem,
byś poz­nał mo­je ta­jem­ni­ce, marze­nia
Chciałam, byś był przy mnie,
kiedy Cie pot­rze­bowałam naj­bar­dziej
Chciałam czuć pew­ność siebie,
którą do­dawałeś mi pat­rząc głębo­ko w oczy
Chciałam być dla Ciebie zaw­sze
i byś Ty był dla mnie

Jed­nak...
Po każdym upad­ku pod­no­siłam się sa­ma,
Nie miałam siły uśmie­chać się na co dzień,
Czułam ja­kiś strach, dziwną obec­ność "cze­goś"
Za­sypiałam z zastępującą Cię bu­telką whis­ky,
Budziłam się z niechęcią, żeby wstać, żyć..
Bóle już mi nie przeszkadzały,
na­wet trochę jak­by od­ciągały mnie od rzeczy­wis­tości,
Za rękę chwy­tała mnie je­dynie przy­jaciółka,
która chciała mi pomóc wyjść ze sta­nu, w którym się znaj­do­wałam
Prob­le­my się mnożyły, pod­czas gdy myślałam tyl­ko o To­bie.
Ta­jem­ni­ce i marze­nia mo­je nie zos­taną nig­dy przez ni­kogo od­kry­te.
Nie było Cię, kiedy Cię pot­rze­bowałam
Czułam się sa­mot­na, w oczy pat­rzyła mi je­dynie bez­radność
Nie chciałeś bym samą swą obec­nością po­magała Ci radzić so­bie z tym
co dziś zawładnęło na­de mną, z po­wodu bra­ku Ciebie..
po­nieważ wca­le te­go nie pot­rze­bowałeś.

Nie możesz dodać komentarza.